>|Tryparedoxin
GSGLAKYLPGATNLLSKSGEVSLGSLVGKTVFLYFSASWCPPCRG
FTPVLAEFYEKHHVAKNFEVVLISWDENESDFHDYYGKMPWLALPFDQRSTVSELGKTFG
VESIPTLITINADTGAIIGTQARTRVIEDPDGANFPWPN