>|5┬┤ppp 10mer hairpin dsRNA(10bp)
GGACGUACGUUUCGACGUACGUCC