Structure and Interaction Based Design of Anti‐SARS‐CoV‐2 Aptamers

Mironov V, Shchugoreva I, Artyushenko P, Morozov D, Borbone N, Oliviero G, Zamay T, Moryachkov R, Kolovskaya O, Lukyanenko K, Song Y, Merkuleva I, Zabluda V, Peters G, Koroleva L, Veprintsev D, Glazyrin Y, Volosnikova E, Belenkaya S, Esina T, Isaeva A, Nesmeyanova V, Shanshin D, Berlina A, Komova N, Svetlichnyi V, Silnikov V, Shcherbakov D, Zamay G, Zamay S, Smolyarova T, Tikhonova E, Chen K, Jeng U, Condorelli G, de Franciscis V, Groenhof G, Yang C, Moskovsky A, Fedorov D, Tomilin F, Tan W, Alexeev Y, Berezovski M, Kichkailo A
Chemistry – A European Journal (2022 Jan 13)

doi: 10.1002/chem.202104481
Submitted to SASBDB: 2021 Nov 6
Published in SASBDB:

SASDMU7 – Apt31 - ssDNA aptamer specific to the receptor-binding domain of SARS-CoV-2

ssDNA aptamer Apt31 specific to the receptor-binding domain of SARS-CoV-2 experimental SAS data
GROMACS model
Sample: SsDNA aptamer Apt31 specific to the receptor-binding domain of SARS-CoV-2 monomer, 10 kDa Artificially synthesized DNA
Buffer: Tris-HCl, pH: 7.4
Experiment: SAXS data collected at 13A, Taiwan Photon Source on 2020 Dec 18
RgGuinier 1.9 nm
Dmax 6.5 nm
VolumePorod 12 nm3